જિલ્લા રમતોત્સવ  

નોર્થ ઝોન
જિલ્લો            તારીખ                       સ્થળ
૧ મહેસાણા          ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧      સુવીધા કોલેજ,હેડુવા, મહેસાણા       Result
૨ પાટણ             ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     સરદાર પટેલ વ્યાયામ સંકુલ,પાટણ       Result
૩ સાબરકાંઠા        ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     સાબર સ્ટેડીયમ , હિંમતનગર       Result
૪ બનાસકાંઠા       ૯ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧   ડી.એન.પી આટૅસ એન્ડ કોમસૅ કોલેજ,ડીશા      Result
૫ કચ્છ               ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     બાબા નાહસિ કોલેજ, દૂધઇ,ઇન્દ્રપ્રસ્થ,કચ્છ       Result

સેન્ટ્રલ '' ઝોન
જિલ્લો             તારીખ                      સ્થળ
૬ અમદાવાદ       ૭ થી ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     લોયલા સ્કુલ,મેમનગર,અમદાવાદ       Result
૭ ખેડા                ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧      Result
૮ ગાંધીનગર       ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     સાઈ કે માઉન્ટ કારમેલ સ્કુલ ,ગાંધીનગર      Result
૯ સુરેન્દ્રનગર       ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ એમ.પી.આર્ટસ કોલેજ, સુરેન્દનગર       Result

સેન્ટ્રલ 'બી' ઝોન
જિલ્લો             તારીખ                      સ્થળ
૧૦ આણંદ           ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     આર.કે.પરીખ આટૅસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ,દંતાણી રોડ પેટલાદ      Result
૧૧ પંચમહાલ      ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     ગોધરા ચનચલાઉ સ્પોટૅસ હોસ્ટેલ      Result
૧૨ બરોડા           ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧       Result
૧૩ દાહોદ            ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     લિટલ ફ્લાવર સ્કુલ,દાહોદ      Result
૧૪ ભરૂચ             ૯ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧   જી.એન.એફ.સી ગ્રાઉન્ડ,ભરૂચ      Result
૧૫ નર્મદા           ૯ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧   છોટુભાઈ પુરાની કોલેજ,રાજપીપલા     Result

સાઉથ ઝોન
જિલ્લો              તારીખ                     સ્થળ
૧૬ સુરત            ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧      Result
૧૭ નવસારી        ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     સર.સી.જે એન. ઝેડ મદરેસા હાઇસ્કુલ નવસારી      Result
૧૮ ડાંગ              ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧       Result
૧૯ વલસાડ         ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     કોલેજ કેમ્પસ ગ્રાઉન્ડ, તિથલ રોડ વલસાડ Result
૨૦ તાપી            ૯ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧      Result

વેસ્ટ ઝોન
જિલ્લો              તારીખ                     સ્થળ
૨૧ અમરેલી        ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     વિદ્યાસંકુલ હાઇસ્કુલ, વરસડા રોડ,અમરેલી      Result
૨૨ ભાવનગર     ૧ થી ૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     યુનિવૅસિટી ગ્રાઉન્ડ,વિધાનગર, ભાવનગર       Result
૨૩ જામનગર       ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     મહિલા કોલેજ ગ્રાઉન્ડ,જામનગર      Result
૨૪ જૂનાગઢ         ૬ થી ૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧     સુભાષ વ્યાયામ વિધાલય,લક્ષ્મી વિજય પ્રેટ્રોલ પંપ પાસે,      Result
મજેવડી ગેટની આગળ,રાજકોટ રોડ,જૂનાગઢ      Result
૨૫ રાજકોટ          ૯ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧   સૌરાષ્ટ યુનિ.સ્પૉટ્સ પેવેલીયન, રાજકોટ      Result
૨૬ પોરબંદર        ૯ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧   ડૉ.વી.આર.ઘોડાણીયા મહીલા કોલેજ,પોરબંદર      Result

 

રાજ્ય રમોત્સવ
તારીખ :- ૨૦, ૨૧, ૨૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૧
સ્થળ:- ડો.આમ્બેડ્કર સ્ટેડિયમ, પાલાવાસના, મેહસાણા       Result